Kiralama Sözleşmesi

Koral Turizm Araç Kiralama Rezervasyon Koşulları

Bu sözleşmede belirtilen aracı kiraya veren Koral Turizm Ticaret Ltd.Şti., KİRALAYAN, ön sayfada imzası bulunup, kira karşılığında kullanılmak üzere alan kişi "KİRACI" olarak adlandırılacaktır.

GENEL KOŞULLAR

1 - Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, faal vaziyette, yedek lastiği, avadanlıkları, belgeleri ile teslim aldığını, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede yazılı gün ve saatte aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini en az 24 saat öncesinden haber verip kiralayanın onayını almak ve kira depozitosuna gerekli miktar eklemek kaydıyla uzatabilir.

2 - Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
a - T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve gayrı kanunî işlerde,
b - Başka bir aracı veya romörkü çekmekte veya itmekte,
c- Yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlarda,
d - Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
e -Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne sekide olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, patlayıcı maddeler taşınmasında,
f - Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,
g - Ödeme şekli ne olursa olsun ücreti karşılığında, yolcu ve mal taşınmasında,

3 - Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az 2 yıllık geçerli ehliyetini ibraz etmesi gerekir.

4 - Kiracı, kiralayının onayı olmaksızın aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. bu durumda kiracı, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

5 - Kiracı, bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatlarının geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.

6 - Kiracı seyir dışında aracı, trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmeye yükümlüdür.

7 - Kiracı aracı kiralayana teslimi anında araca ait resmi belgeleri (trafik belgesi, tescil belgesi, sigorta, plakalar) iade etmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kaybı halinde yenilerinin alınması halinde yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

8 - Aracın herhangi bir olay nedeniyle, kiracının kusuru olsun ya da olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınamaması durumunda aracın rayiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.

9 - Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

10-Kiracı, aracı kiralayana iadesinden sonra, araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

11 - Kiralayan, aracın üretimini yapmadığından vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasında meydana gelecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

12 - Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurtdışına çıkarılamaz.

13 - Kiracı hiç bir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

14 - Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

15 - Kiracı kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerini kiralayının dosyasında saklamasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmemesi, aracın zamanında teslim edilmemesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda adının uyarı listesinde yazılmasına peşinen muvafakat eder.

16 - Kiralayan, kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda kazai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın aracını derhal geri alabilir. Dilerse peşin verilmiş kira bedelini irat kaydedebilir.

17 - Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman feshedebileceği gibi uzatmaktan da kaçabilir.

18 - Akaryakıt, Ücretli yollardan geçiş ücreti kiracıya aittir.

19 - BAKIM : Kiracı, kira süresi içinde aracın yağını, suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarını (yağlama, yağ değişimi vb. gibi) kiralayanın en yakın ofisine başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı, yetkili bir servis istasyonunda yaptıracak, masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

20 - TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu, (yağsız, susuz kullanma, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanacak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir, acil durumda gerekebilicek ufak onarımlar, kiralayanın en yakın bürosuna bildirip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.

21 - Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

22 - Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıkları Marmaris - Fethiye mahkemeleri ve icra dairelerinde T.C. kanunlarına göre çözümlenecektir.

23 - ÖDEME: Kiracı geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kiralama sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder. Sözleşmesinin düzenlemesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozito alınır. Bu depozito, kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu depozitoyu bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından başka borçlarına mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde ödenmeyen miktar üzerinden yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bila itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık ve aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.

24-SİGORTA:
A- Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu her araç için yaptırılmış Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadler üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar,

B - Kiracı, kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan aracın kiralandığı yere getirilmesi için taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

C - Ancak kiranın başlangıcında belirlenen Hasar Muafiyet Bedelini ödemeyi kabul eden kiracı aşağıda belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.
* - Kiracı ve yetkili sürücü doktor raporuyla saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tesbit edecek.kazayı kiralayana ve en yakın emniyet görevlilerine derhal haber verecektir,
* - Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak, peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.
* - Kiracı: kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi - Jandarma) Trafik Kazası Tesbit Tutanağını, Alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini en geç48 saat içinde kiralayana teslim edecektir,
* - Çalınma halinde.kiracı en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir. Araç bulunamazsa geçecek ilk 45 günlük sürenin kira bedelini kiracı öder.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

1 - Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar

2 - Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu

3 - Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar

4 - Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar

5 -Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

6 - Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar

7 - Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar

8 - Başka bir aracın, ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar

9-Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeler, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelebilecek kazalar ve hasarlar

10 - Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar

11 - Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar

12 - Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler

13 - Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları ve cam kırılmaları teminat dışında olup bu durumda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

14 - Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tashil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

Acil Durum Kişileri
Bir arıza veya acil bir ihtiyaç durumunda, Koral Araç Kiralama Acil Çağrı Merkezi'nin 24 saat operasyonel servisini aşağıdaki telefon numaralarından arayın;

0090 532 216 9817 - Acil Durum Hattı 1
0090 533 276 8408 - Acil Durum Hattı 2
0090 252 412 9948 - Marmaris Oto Kiralama Ofisi
0090 252 616 7375 - Fethiye Oto Kiralama Ofisi
Whatsapp Telefon